شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
682نيروهاي مسلح70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1392/05/0598000
682نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1392/03/0590000
682نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1388/07/1670000