سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
20306نيروهاي مسلح90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/05/01310000
20306نيروهاي مسلح90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/04/18340000
20306نيروهاي مسلحآمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1392/05/22340000