يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5831نيروهاي مسلح90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/05/0112700000
5831نيروهاي مسلح90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/04/1812700000
5831نيروهاي مسلحآمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/04/0115300000
5831نيروهاي مسلحآمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/02/1515000000
5831نيروهاي مسلحآمپول - اينفليکسيماب - 100mg1391/10/019745000
5831نيروهاي مسلحآمپول - اينفليکسيماب - 100mg1391/12/099429433
5831نيروهاي مسلحآمپول - اينفليکسيماب - 100mg1390/11/089330000