پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
663نيروهاي مسلحآمپول - ايمي پيرامين - 12.5mg/ml 2ML1390/05/252300
663نيروهاي مسلحآمپول - ايمي پيرامين - 12.5mg/ml 2ML1388/07/161250