سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
663نيروهاي مسلحآمپول - ايمي پيرامين - 12.5mg/ml 2ML1390/05/252300
663نيروهاي مسلحآمپول - ايمي پيرامين - 12.5mg/ml 2ML1388/07/161250