شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13536نيروهاي مسلح100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/05/0147500000
13536نيروهاي مسلح100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/04/1847500000
13536نيروهاي مسلحآمپول - ايمي گلوسراز - 400U1391/02/051900000