سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
662نيروهاي مسلح90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/07/011000000
662نيروهاي مسلح90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/05/01957000
662نيروهاي مسلح90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/04/18957000
662نيروهاي مسلح90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/04/18971000
662نيروهاي مسلحآمپول - ايفوسفامايد - 1gr1391/02/16454400
662نيروهاي مسلحآمپول - ايفوسفامايد - 1gr1390/05/29397000