دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1917نيروهاي مسلحآمپول - هيدروکسي پروژسترون - 250mg/ml1392/02/17129470
1917نيروهاي مسلحآمپول - هيدروکسي پروژسترون - 250mg/ml1392/02/16129470
1917نيروهاي مسلحآمپول - هيدروکسي پروژسترون - 250mg/ml1391/02/0559000
1917نيروهاي مسلحآمپول - هيدروکسي پروژسترون - 250mg/ml1388/07/1653760