سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
632نيروهاي مسلح70آمپول - هيدرالازين - 20mg1393/08/0192500
632نيروهاي مسلح70آمپول - هيدرالازين - 20mg1393/08/0192500
632نيروهاي مسلحآمپول - هيدرالازين - 20mg1392/06/0489000
632نيروهاي مسلحآمپول - هيدرالازين - 20mg1389/06/2856000