پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1530نيروهاي مسلح70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml1393/05/013000000
1530نيروهاي مسلحآمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml1388/07/1619000