پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
628نيروهاي مسلحآمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1391/02/04600000
628نيروهاي مسلحآمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1390/09/29350000