شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
625نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1392/03/0549000
625نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1391/09/1535000
625نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1390/09/0928000