شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1392/03/0528000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1391/09/1520000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1389/02/2816000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1388/07/163250