شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1392/03/0528000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1391/09/1520000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1389/02/2816000
624نيروهاي مسلحآمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1388/07/163250