سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
616نيروهاي مسلح70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1393/08/01230000
616نيروهاي مسلح70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1392/07/0187000
616نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/12/1542500
616نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/01/1640000
616نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1390/04/1537000
616نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1388/07/1632000