پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
620نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1392/03/057200
620نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/09/154500
620نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/01/273200
620نيروهاي مسلحآمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1388/07/161600