سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/09/20187500
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/05/01187500
804نيروهاي مسلح50آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/08/02636000
804نيروهاي مسلح50آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/08/01636000
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/06/01290000
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/06/01340000
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/06/01270000
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/05/01187500
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/04/25254000
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/04/18327500
804نيروهاي مسلح70آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/04/18254000
804نيروهاي مسلح50آمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1393/04/18550000
804نيروهاي مسلحآمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1392/03/05135000
804نيروهاي مسلحآمپول - منوتروپين ها - 75IU FSH+ 75IU LH1391/05/19120000