پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
655نيروهاي مسلح70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1393/08/0111000
655نيروهاي مسلح70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1393/08/0111000
655نيروهاي مسلحآمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/08/289000
655نيروهاي مسلحآمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/03/057300
655نيروهاي مسلحآمپول - هيوسين - 20mg/ml1391/07/034600
655نيروهاي مسلحآمپول - هيوسين - 20mg/ml1390/05/253700
655نيروهاي مسلحآمپول - هيوسين - 20mg/ml1388/07/161600