پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
610نيروهاي مسلح90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/05/0149000
610نيروهاي مسلح50آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/04/18350000
610نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/02/01170000
610نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1391/09/1535000
610نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1390/06/0225000