شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5170نيروهاي مسلح90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/04/1817500
5170نيروهاي مسلح90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/04/1817500
5170نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/03/0517500
5170نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1391/09/1512500
5170نيروهاي مسلحآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1390/05/269000