چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
592نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1392/03/058800
592نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/09/155500
592نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/05/284000
592نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1390/05/252900
592نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1388/07/161800