يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
590نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1392/03/057700
590نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/09/154800
590نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/05/283500
590نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1390/05/252700
590نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1388/07/161600