چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
587نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1392/03/056500
587نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/09/154000
587نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/05/283000
587نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1390/05/252600
587نيروهاي مسلحآمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1388/07/161500