سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
575نيروهاي مسلح70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1393/08/301031000
575نيروهاي مسلح70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/05/011031000
575نيروهاي مسلح70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1390/05/08447500
575نيروهاي مسلح70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/05/011031000
575نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/06/05600500