شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2134نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1392/03/059600
2134نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/09/156000
2134نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/05/285000
2134نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1390/05/263400
2134نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1388/07/162100