يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
570نيروهاي مسلح70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1393/08/0110000
570نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1392/03/058800
570نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1391/09/155500
570نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1391/05/044500
570نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1390/05/253100
570نيروهاي مسلحآمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1388/07/162000