جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/09/16450000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/07/01326000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/06/01450000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/06/01450000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/05/01392000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/06/01183000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/04/25392000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/04/25450000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/04/18392000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/04/18500000
2570نيروهاي مسلح70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1393/04/18587000
2570نيروهاي مسلحآمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1392/01/01130000
2570نيروهاي مسلحآمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1391/05/19120000