پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
555نيروهاي مسلحآمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1392/03/0517500
555نيروهاي مسلحآمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1391/09/1511000
555نيروهاي مسلحآمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1390/07/308000