جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1392/06/05124500
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/05/2184000
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1390/12/0654000