شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1392/06/05124500
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/05/2184000
552نيروهاي مسلحآمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1390/12/0654000