جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14528نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1393/05/0142000
14528نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1392/11/1555280
14528نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1391/11/0145741
14528نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1391/05/2420500