پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14530نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/08/0192000
14530نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/05/0148000
14530نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/04/2548000
14530نيروهاي مسلح85آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/04/1892000
14530نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1392/05/25200000
14530نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1391/02/2678045