سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/09/0143500
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/04/01110000
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/04/01110000
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/0124500
550نيروهاي مسلح85آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/0143500
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/0124500
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/0124500
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/05/0123000
550نيروهاي مسلح90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/04/1823000
550نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/05/09111006
550نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/05/0147750
550نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/01/0247750
550نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1391/10/0171057
550نيروهاي مسلحآمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1390/09/0140000