شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
547نيروهاي مسلحآمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1392/07/29209500
547نيروهاي مسلحآمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1391/01/2787000
547نيروهاي مسلحآمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1389/07/2577170