چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
544نيروهاي مسلح85آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/06/01900000
544نيروهاي مسلح90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/05/01690000
544نيروهاي مسلحآمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1390/12/13482000
544نيروهاي مسلحآمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1388/07/16331200