يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
534نيروهاي مسلح90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/04/18560000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/03/19560000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/06/04400000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1390/11/16390000