سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
534نيروهاي مسلح90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/04/18560000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/03/19560000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/06/04400000
534نيروهاي مسلحآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1390/11/16390000