پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1393/01/20250000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/06/02171000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/04/01116000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1390/07/1376000