سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1393/01/20250000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/06/02171000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/04/01116000
4003نيروهاي مسلحآمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1390/07/1376000