شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1359نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1392/03/0542000
1359نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1391/09/1526500
1359نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1390/05/2619000
1359نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1388/07/1612300