دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7830نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1392/02/1712400
7830نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1391/09/157000
7830نيروهاي مسلحآمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1390/05/265000