دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7470نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/06/011200000
7470نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/06/011200000
7470نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/04/181050000
7470نيروهاي مسلحآمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/09/201050000
7470نيروهاي مسلحآمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/04/281047500
7470نيروهاي مسلحآمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1391/05/02454000