جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7469نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/013400000
7469نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/013400000
7469نيروهاي مسلح70آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/04/182615000
7469نيروهاي مسلحآمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1392/03/282615000