پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
518نيروهاي مسلح90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/05/01180000
518نيروهاي مسلح90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/05/01180000
518نيروهاي مسلح85آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/06/01180000
518نيروهاي مسلح90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/05/01125000
518نيروهاي مسلح90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/04/18125000
518نيروهاي مسلح85آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/04/18180000
518نيروهاي مسلحآمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/05/24290000
518نيروهاي مسلحآمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/12/21115955