سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
502نيروهاي مسلحآمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1392/03/059600
502نيروهاي مسلحآمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1391/09/156000
502نيروهاي مسلحآمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1390/05/014000
502نيروهاي مسلحآمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1388/07/161250