دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4485نيروهاي مسلح70آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1393/08/30276000
4485نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1393/06/01168000
4485نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1393/06/01184000
4485نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1393/06/01184000
4485نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1393/06/01184000
4485نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1388/07/16276000