سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4965نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/01462000
4965نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/06/01462000
4965نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/06/01462000
4965نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/06/01462000
4965نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1391/04/19330000
4965نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1388/07/16641900