چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4486نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/05/01184000
4486نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1391/04/19132000
4486نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1389/06/02120000