پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
501نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/06/0192000
501نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/06/0192000
501نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/06/0192000
501نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/06/0192000
501نيروهاي مسلح90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/06/0192000
501نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1392/03/0492000
501نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1391/04/1966000
501نيروهاي مسلحآمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1388/07/1660000