پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1489نيروهاي مسلحآمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1392/03/057200
1489نيروهاي مسلحآمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1391/09/154500
1489نيروهاي مسلحآمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1390/06/163200